Passend Onderwijs

Sinds de wet Passend Onderwijs van kracht is, heeft LEV-WN de samenwerking gezocht met 22 lokale samenwerkingsverbanden.
Het betreft concreet de verplichte samenwerking tussen de PO, SBO en SO scholen.

De diversiteit in manier van werken en financiële ondersteuning lopen tussen de diverse samenwerkingsverbanden fors uiteen. Voor LEV-WN is het sowieso een uitdaging om binnen deze verbanden ons belang te behartigen.

LEV-WN scholen leggen over de inzet van gelden die vanuit samenwerkingsverbanden verkregen worden, verantwoording af aan de bovenschoolse directie. Dit wordt hoofdzakelijk gedaan op basis
van een eigen LEV-verantwoordingsdocument, wat desgewenst ook gedeeld wordt aan het samenwerkingsverband.

Incidenteel wordt hier op verzoek van afgeweken.

Het is van belang dat de LEV-WN Scholengroep namens het bestuur de plaatselijke vergaderingen bezoekt en hiervoor zijn de directeuren gemandateerd. De uiteenlopende processen en discussies kunnen zodoende gemonitord worden met nadrukkelijk één doel: maximale middelen aanwenden voor de ondersteuning van alle kinderen die dit nodig hebben.

Ter informatie:
Informatiegids-passend-onderwijs-2014

Site Passend Onderwijs Ministerie 

Ondersteuningsloket LEV-WN

Ons eigen ondersteuningsloket, waarin geregistreerde orthopedagogen werkzaam zijn, is van groot belang voor het bieden van passend onderwijs.
Naast het doen van (intelligentie)onderzoeken heeft het ondersteuningsloket als vraagbaak regelmatig geadviseerd en meegedacht met de scholen in velerlei vraagstukken. Ook biedt het ondersteuningsloket expertise voor het IB-netwerk voor LEV-WN.