Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Een bestuur met meerdere scholen, heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken. Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van een schoolbestuur. Leden zijn personeelsleden van de diverse scholen en ouders.

Rechten, bevoegdheden, plichten
De bevoegdheden van de GMR en haar geledingen zijn vastgelegd in de wet. Ook de plichten van het schoolbestuur staan hierbij beschreven.
Hier leest u de Statuten Medenzeggenschap en het Reglement GMR

 

Oudergeleding:
– Mw. Margreet Bos-Steenbergen (voorzitter) margreet.gmr@levwn.nl
– Dhr. John de Voogd, john.gmr@levwn.nl
– Dhr. Ken Wan Wong, kenwan.gmr@levwn.nl
– Mw Hanneke Feunekes, hanneke.gmr@levwn.nl

Personeelsgeleding:
– Mw. Renske Vink (secretaresse) r.vink@levwn.nl
– Mw. Gretha Scholtens, g.scholtens@levwn.nl
– Mw. Annemarie Vennik, a.vennik@levwn.nl
– Mw. Ingeborg van Pijkeren, i.vpijkeren@levwn.nl